Kako se postaje licencirani procenitelj

Kako je profesija procenitelja stavljena u jasno definisane zakonske okvire i profesija zaživela odlučili smo da napišemo o tome kako se postaje licencirani procenitelj.

Koji uslovi moraju biti ispunjeni?

Kandidati koji žele da polažu ispit za sticanje zvanja procenitelj vrednosti nepokretnosti, pre polaganja ispita moraju da ispune uslove koji su propisani Zakonom o proceniteljima vrednosti nepokretnosti – zakon objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 108/2016 od 29.12.2016. godine, koji je stupio na snagu 06.01.2017. godine.

Uslovi koje kandidati moraju da ispune su sledeći:

 • kandidat mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena, tj. na osnovnim studijama u trajanju od minimalno četiri godine;
 • uspešno prošli stručnu obuku sa završnom proverom znanja ispred organizatora, i organizator im za uspešno završenu stručnu obuku izdao potvrdu;
 • da ima minimalno tri godine radnog iskustva na poslovima vršenja procena.

Ko vrši stručnu obuku?

Stručnu obuku sa završnom proverom znanja, potencijalni kandidati mogu da vrše kod organizatora stručne obuke za licencirane procenitelje koji su upisani u imenik organizatora stručne obuke, a u RS ih ima ukupno pet:

 • Nacionalno udruženje procenitelja Srbije „NUPS“ sa sedištem u Beogradu;
 • WMG Advisory Member of WolfMcGill Group doo Beograd sa sedištem u Beogradu;
 • Udruženje procenitelja „Društvo procenitelja Srbije“ sa sedištem u Beogradu;
 • Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu;
 • Poslovna akademija PKS d.o.o. sa sedištem u Beogradu.

Imenik organizatora stručne obuke se nalazi na sajtu ministarstva finansija u odeljku za procenitelje vrednosti nepokretnosti.

Nakon obavljene stručne obuke kandidat može da podnese prijavu u ministarstvu finansija za polaganje finalnog ispita za dobijanje licence.

Gde se i kako polaže ispit za procenitelja?

Polaganje ispita za sticanje zvanja procenitelj vrednosti nepokretnosti ispred ministarstva finansija organizuje se dva puta godišnje (maj i novembar).

Kandidati pre prijave za polaganje stručnog ispita treba da urade četiri rada tj. izveštaja o proceni vrednosti nepokretnosti, obzirom da su izveštaji sastavni deo dokumentacije koja se dostavlja ministarstvu uz prijavu za polaganje ispita. Izveštaji o proceni vrednosti nepokretnosti koje kandidati samostalno izrađuju su:

 • izveštaj o proceni vrednosti stambene nepokretnosti (najčešće su to stanovi ili kuće) koji je urađen primenom pristupa direktnog upoređivanja cena (komparativna metoda);
 • izveštaj o proceni vrednosti poslovne nepokretnosti (najčešće lokal ili poslovni prostor) koji je urađen primenom prinosnog pristupa, tj. metodom direktne kapitalizacije;
 • izveštaj o proceni poslovne nepokretnosti (najčešće poslovni objekat – tržni centar, lokal, hala, benzinska stanica, itd) koji je urađen primenom prinosnog pristupa, tj. metodom diskontovanja novčanih tokova;
 • izveštaj o proceni vrednosti parcele za izgradnju ili na kojoj postoji mogućnost dogradnje/nadogradnje, koji je urađen metodom rezidualne vrednosti.

Uz prijavu za polaganje ispita za sticanje zvanja procenitelj vrednosti nepokretnosti, tj. uz popunjen obrazac prijave (obrazac se nalazi na sajtu ministarstva finansija – https://www.mfin.gov.rs/usluge/obrasci/) i četiri izveštaja o proceni vrednosti, kandidati dostavljaju još i kopiju lične karte ili pasoša, potvrdu od organizatora stručne obuke kod koga su pohađali obuku da su uspešno prošli proveru znanja, kao i dokaz o uplati takse za polaganje ispita koja u trenutku pisanja ovog teksta iznosi 16.690,00 dinara. Prijavu za polaganje ispita zajedno sa pratećom dokumentacijom kandidati predaju na pisarnici Ministarstva finansija, koja se nalazi Ulici Kneza Miloša br. 20 u Beogradu.

Nakon prijave za polaganje ispita koja mora biti poslata najkasnije mesec dana pre održavanja ispita, ministarstvo na sajtu objavi spisak kandidata za polaganje pisanog testa, zajedno sa vremenom i mestom održavanja ispita.

Pismeni deo ispita se sastoji od 17 (sedamnaest) pitanja, od kojih su dva pitanja iz etike i ona su eliminacionog karaktera. Uslov za polaganje ispita je da se na pitanja iz etike odgovori tačno, a od preostalih 15 (petnaest) pitanja, morate tačno odgovoriti na 12 (dvanaest). Pismeni ispit je po principu zaokruživanja, a pitanja su koncipirana tako da su uvek ponuđena četiri odgovora, od kojih je samo jedno tačno.

Rezultate pismenog dela ispita, Ministarstvo finansija objavljuje najkasnije tri dana od dana održavanja ispita na sajtu Ministarstva finansija, zajedno sa imenima kandidata, vremenom i datumom održavanja usmenog ispita za svakog kandidata posebno kao i mestom održavanja usmenog dela ispita.

Kako izgleda usmeni ispit?

Usmeni deo ispita se sastoji od prezentovanja dva izveštaja o proceni vrednosti koje komisija izabere, tako da kandidat ne zna unapred koje će izveštaje prezentovati. Nakon prezentacije izveštaja o proceni stručna komisija postavlja pitanja kandidatu, tako da pitanja komisije i odgovori kandidata treba da teku kao konverzacija, tj. kandidat svojim argumentima brani izveštaja o proceni vrednosti. Pitanja koja komisija postavlja, odnose se na primenjenu metodologiju, usaglašenost sa Nacionalnim standardom i kodeksom etike, tj. pitanja obuhvataju oblasti koje su relevantne za vršenje procene vrednosti nepokretnosti (o oblastima ćemo pisati u nekom od narednih tekstova).

Kada budu rezultati ispita?

Rezultate ispita, komisija u roku od sedam dana dostavlja Ministarstvu finansija, a Ministarstvo u roku od tri dana spisak kandidata koji su položili ispit objavljuje na sajtu, međutim u poslednja dva termina za polaganje ispita, stručni odbor, odnosno komisija je odmah nakon usmenog ispita kandidatima obrazložila rezultate ispita.

Nakon položenog ispita, kandidati pristupaju sakupljanju dokumentacije i podnošenju zahteva za izdavanje licence.

Da li imate nekih pitanja?

Ukoliko smo nešto preskočili ili je nešto ostalo nejasno slobodno nas kontaktirajte.