Potrebna dokumentacija sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu

Oblast bezbednosti i zdravlja na radu prilično je opširna. Poslodavcima se često čini da nema kraja ulaganjima i dokumentaciji, posebno ako ne vide konkretne rezultate ili ako postoje primedbe prilikom inspekcijskog nadzora. Savetnicima za bezbednost je ponekad teško da isprate svu zakonsku regulativu u praksi, posebno ako su tek položili stručni ispit ili ako rade za više firmi.

Odgovaramo na svakodnevno pitanje:,,Šta je sve potrebno od dokumentacije?’’, kako biste konačno imali sve na jednom mestu.

 • Obaveze se odnose na sve firme (tačke od 1 do 18), osim za preduzetnike koji nemaju zaposlenih radnika.
 • Poslužiće poslodavcima koji sami vode poslove iz ove oblasti, kako bi znali da li nešto nedostaje.
 • Služi za kontrolu rada angažovanih pravnih lica za vođenje poslova.
 • Lica za bezbednost i zdravlje na radu mogu uporediti svoj rad sa našom listom i kontolisati svoj rad.

Sledi lista zahteva, gde je obuhvaćena kompletna regulativa iz ove oblasti:

 1. AKT O PROCENI RIZKA ZA SVA RADNA MESTA U RADNOJ OKOLINI – osnovni dokument. Potrebno je naglasiti da Akt obuhvata sva radna mesta kod poslodavca, a ukoliko se otvore nova radna mesta ili se uvedu nova sredstva za rad, nove opasnosti i štetnosti, nove poslovne jedinice, radi se dopuna Akta. Sam Akt obuhvata detaljan opis radnog procesa, navodi i merama obuhvata rad na terenu, sav alat, opremu za rad, službena vozila;
 2. PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI;
 3. ODLUKE:
  1. IMENOVANO LICE ZA BZR, UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU (nije potrebno za određene delatnosti, za firme sa manje od 20 zaposlenih, prema čl. 37 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu), UGOVOR I LICENCA PRAVNOG LICA (ako je angažovano agencijsko vođenje poslova);
  2. O RASPOREDU RADNOG VREMENA;
  3. O LICU ZA POSREDOVANJE ZA PRIJEM UZBUNJIVAČA I KONSULTACIJE U VEZI SA POVREDOM RADA ZAPOSLENIH – odnosi se na lice od poverenja u firmi, da nije lično poslodavac;
  4. O LICU ZA ZABRANU I KONTROLU PUŠENJA.
 4. PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU – utvrđuje prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti BZR;
 5. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU – sa opisom tematskih celina koje se obrađuju i načinom i rokovima osposobljavanja. Dopuna programa osposobljavanja se donosi ukoliko imate program pre izmena Zakona 2017. godine;
 6. OBRASCI 6 – EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA OSPOSOBLJENIM ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD – donosi se na osnovu Akta o proceni rizika, za svakog zaposlenog pojedinačno. Osposobljavanje se vrši na dan zapošljavanja (šifra 01), te periodično na 4 godine, kada se ponovo sastavlja Obrazac 6, sa šifrom 08. Ako je radno mesto sa povećanim rizikom, osposobljavanje se vrši na godinu dana;
 7. TESTOVI ZA PROVERU OSPOSOBLJENOSTI IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU – rade se prilikom osposobljavanja i periodičnog osposobljavanja, sadrži najvažnije teme, u zavisnosti od delatnosti firme;
 8. EVIDENCIJA ZADUŽIVANJA LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA – vrši se za svakog zaposlenog koji je zadužio sredstva;
 9. PRUŽANJE PRVE POMOĆI (prema pravilniku o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći ,,Sl. glasnik RS“ 109/2016)
  1. ORMARIĆ SA SREDSTVIMA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI,
  2. OSNOVNE INFORMACIJE I SADRŽAJ ORMARIĆA SA SREDSTVIMA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI,
  3. UPUTSTVA I POSTUPCI ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI,
  4. SERTIFIKAT O OBUCI IZ PRUŽANJA PRVE POMOĆI – za određen broj zaposlenih, izdaje se na svakih 5 godina.
 10. PROCEDURA U SLUČAJU POVREDE NA RADU – obavezne su prijave povreda na radu inspekciji rada.
 11. PISMENI SPORAZUM O NAČINU REALIZACIJE SARADNJE I SPROVOĐENJA ZAJEDNIČKIH MERA  – samo ukoliko poslodavci dele isti radni prostor u obavljanju poslova.
 12. UPUTSTVA – u zavisnosti od delatnosti, na primer:
  1. ZA PRAVILAN RAD ZA RAČUNAROM,
  2. ZA PRAVILNO PRANJE RUKU,
  3. ZA UPOTREBU SLUŽBENIH VOZILA,
  4. ZA UPOTREBU LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA PRI POSLOVIMA NA GRADILIŠTU,
  5. ZA BEZBEDAN RAD SA OPASNIM MATERIJAMA,
  6. ZA BEZBEDNO RUKOVANJE MAŠINOM (cirkular, aparat za zavarivanje, kompresor, dizalica i dr. Sva sredstva za rad moraju imati izrađeno uputstvo za bezbedan rad, sa kojim su upoznati rukovaoci).
  7. ZA BEZBEDNO RUKOVANJE RUČNIM ALATOM. 
 13. OBRAZAC 8 – IZVRŠENA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE – za sve objekte i prostorije u kojima rade zaposleni duže od 2 časa dnevno ispituje se mikroklima i osvetljenost. Angažuje se pravno lice koji vrši ispitivanja, a koje izdaje stručni nalaz u 2 primerka. Mikroklima se ispituje za letnji i za zimsku period, dakle imaćete 2 nalaza koja važe 3 godine.
 14. OBRAZAC 13 – EVIDENCIJA O IZVRŠENIM LEKARSKIM PREGLEDIMA ZAPOSLENIH U SKLADU SA PROPISIMA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU – lekarski pregledi zaposlenih koji ne rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, ali se upućuju na lekarski pregled. Ovde spadaju oftalmološki pregledi očnog vida (za zaposlene koji za ekranima rade duže od 4 časa dnevno, rade se na 3 godine ili po uputu specijaliste), pregled za vozače teretnih vozila (na 3 godine, ukoliko nisu sa povećanim rizikom), preventivni sistematski pregledi i sl.
 15. EVIDENCIJA O ISPITANIM ELEKTRIČNIM I GROMOBRANSKIM INSTALACIJAMA – za sve objekte i poslovne jedinice. Gromobranske instalacije ispituju se za prostorije firme koji nisu deo kolektivnog stambenog objekta.
 16. OSTALE EVIDENCIJE 1-14 – neke od ovih evidencija su već nabrojane (6,8). Ostale evidencije se popunjavaju u skladu sa konkretnim potrebama (radna mestima sa povećanim rizikom, datumi lekarskih pregleda, opasne materije, povrede na radu…).
 17. PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNjIVANjA – donosi se za firme sa više od 10 zaposlenih.
 18. OBAVEŠTENJE ZAPOSLENIMA O ZABRANI VRŠENJA ZLOSTAVLJANJA I OBAVEŠTENJE O PRIMENI ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA  –  obaveštenja se dostavljaju svakom zaposlenom, bez obzira na broj zaposlenih.

Ostatak liste važi za firme u kojima postoje radna mesta sa povećanim rizikom i/ili u kojima postoji oprema za rad koja podleže pregledima i proverama:

 1. MIŠLJENJE MEDICINE RADA – Akt o proceni rizika u kojima su navedena radna mesta sa povećanim rizikom, šalje se službi Medicine rada, koja izdaje Mišljenje, u kojem je naveden sadržaj i periodicitet lekarskih pregleda.
 2. UVERENJA O IZVRŠENIM PRETHODNIM ILI PERIODIČNIM LEKARSKIM PREGLEDIMA – za zaposlene koji podležu obavezi lekarskog pregleda. Po dostavi uverenja, popunjava se Obrazac 2 (jedna od 14 evidencija).
 3. OBRAZAC 9 – EVIDENCIJA O IZVRŠENIM PREGLEDIMA I PROVERAMA OPREME ZA RAD – sva oprema koja podleže prethodnim i periodičnim pregledima. Ovde spadaju i viljuškari, bageri, kombinovane radne mašine.
  1. STRUČNI NALAZ JE VAŽEĆI 3 GODINE.
  2. Za svako gradilište posebno se pregledaju mešalice, dizalice, privremena električna instalacija i dr. Takođe, izdaje se stručni nalaz.
 4. OBRAZAC 8 – IZVRŠENA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE – FIZIČKE ILI HEMIJSKE ŠTETNOSTI – nivo buke se ispituje u proizvodnim halama, vibracije na opremi za rad, hemijske štetnosti na mestima gde se iste pojavljuju.
 5. STRUČNA OBUKA ZA RUKOVAOCE MAŠINA – obuka za bezbedan i zdrav rad pri rukovanju viljuškarem, bagerom, dizalicom, kranom, mašinama za obradu drveta, apratom za zavarivanje i dr. Obuku vrše licencirana pravna lica.
 6. ZA PRIVREMENA I POKRETNA GRADILIŠTA – izveštaj o početku rada 8 dana pre početka radova i propisan elaborat o uređenju gradilišta.

Važno je napomenuti da su tačke od 1 do 18 sa navedene liste obavezne za sve poslodavce.

Spisak je opširan. Međutim, mnoge stavke su trajne, neke se rade na 12 meseci, na godinu dana, 3, 4 ili 5 godina. Uz evidentirane datume, lakše je praćenje rokova, sve u cilju savesnog pridržavanja zakonskih propisa. Ova lista, između ostalog, sadrži i sve tačke iz kontrolne liste integrisanog inspekcijskog nadzora.

Kada ostvarujemo nameru da dovedemo nivo bezbednosti i zdravlja na radu na visok nivo, potrebno je da kompletiramo sve dužnosti, kako bismo se, dalje, fokusirali na konstantno poboljšanje uslova rada.