VODJENJE POSLOVA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Kad poslodavac može sam da vodi poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu?

Kad je potreban položen stručni ispit ili angažovanje lica za vođenje poslova?

Da li vam je potrebno lice za bezbednost ako se bavite administracijom, internet-marketingom, trgovinom, uslužnom delatnošću?

Ako nemate nijednu mašinu, imate nekoliko zaposlenih, da li je potrebna sva dokumentacije?

Ovo su česta pitanja. Poslodavci nekad smatraju da im nije potreban stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a u nalogu inspekcijskog nadzora stoji da je potrebno angažovanje lica za vođenje poslova sa položenim ispitom.

REŠENJE JOŠ JEDNE DILEME

KAD POSLODAVAC MOŽE DA VODI POSLOVE IZ BZR BEZ STRUČNOG ISPITA?

Prvo se gleda broj zaposlenih i delatnost.

U članu 37 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017) precizirane su delatnosti za koje poslove bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da obavlja sam ako ima do 20 zaposlenih i nije dužan da ima položen stručni ispit:

 • trgovina na malo,
 • usluga smeštaja
 • usluga ishrane,
 • informisanje i komunikacije,
 • finansijske usluge,
 • osiguranje,
 • poslovanje nekretninama,
 • stručne, naučne, inovacione delatnosti,
 • administrativna i pomoćne uslužne delatnosti,
 • usluge obaveznog socijalnog osiguranja,
 • obrazovanje,
 • umetnost,
 • zabava i rekreacija,
 • ostale uslužne delatnosti.

Dakle, ukoliko ispunjava ova dva uslova:

1 – do 20 zaposlenih i  

2 – da je u okviru nabrojanih delatnosti,

 • poslodavac može da vodi poslove sam, bez stručnog ispita.

Ukoliko je ovakav slučaj u pitanju, ipak je obavezna sva dokumentacija. Ova odredba znači da poslodavac može da izradi dokumentaciju sam, može da angažuje stručna lica za izradu iste, ali da nema obavezu sklapanja ugovora sa licem za bezbednost, niti da polaže stručni ispit. Spisak kompletne dokumentacije objavljen je u posebnoj temi na našem blogu.

Napomena: ukoliko je u pitanju veleprodaja – potrebno je lice sa stručnim ispitom.

 

OSTALE DELATNOSTI I ANGAŽOVANJE STRUČNOG LICA

Ako ima više od 20 zaposlenih u jednoj firmi, bez obzira na delatnost, poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu vodi stručno lice sa položenim stručnim ispitom, koje je poslodavac imenovao pismenom odlukom.

Poslodavac ima više mogućnosti:

 1. da zaposli lice sa stručnim ispitom,
 2. da nekom od zaposlenih omogući polaganje stručnog ispita, kako bi stekao potrebno uverenje,
 3. da poslodavac položi stručni ispit i da stekne potrebno uverenje,
 4. da angažuje pravno lice sa licencom.

Koju opciju će izabrati, zavisi od više faktora – finansijski, organizacioni, stručnost u radu i dr. Potrebno je skrenuti pažnju na obimnost gradiva za stručni ispit: u pitanju su pravillnici, domaća zakonska regulativa, međunarodne konvencije i praktični deo za procenu rizika.

 

STRUČNA SPREMA LICA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Još jedan uslov je neophodno analizirati – delatnost firme.

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, za određene delatnosti je propisana stručna sprema lica sa položenim ispitom iz praktične osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Za sledeće delatnosti:

 • građevinarstvo,
 • poljoprivredea,
 • šumarstvo i ribarstvo,
 • rudarstvo,
 • prerađivačka industrija,
 • snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacije (osim trgovine električnom energijom i gasovitim gorivima preko gasovodne mreže),
 • snabdevanje vodom,
 • upravljanje otpadnim vodama,
 • kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i sličnim aktivnostima,
 • zdravstvena i socijalna zaštita;

poslodavac je dužan da za poslove bezbednosti i zdravlja na radu odredi lice koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka.

 Ukoliko delatnost nije na navedenoj listi, može se angažovati ili uputiti na polaganje stručnog ispita lice bez ograničenja vezanog za stručnu spremu.

ZAKLJUČAK

Prikaz odgovora na pitanja iz ove teme dat je na sledeći način, kako bi se otklonile nedoumice, a samim tim i adekvatno ispunili zakonski propisi:

Bezbednost i zdravlje na radu